Awards Images

18WJC-Awards-4261
18WJC-Awards-4261
Anastasia Skoptcova & Kirill Aleshin (RUS) - Gold
Anastasia Skoptcova & Kirill Aleshin (RUS) - Gold
Anthony Ponomarenko (USA), Kirill Aleshin (RUS) and Maxim Nekrasov (RUS)
Anthony Ponomarenko (USA), Kirill Aleshin (RUS) and Maxim Nekrasov (RUS)
Anthony Ponomarenko (USA), Kirill Aleshin (RUS) and Maxim Nekrasov (RUS)
Anthony Ponomarenko (USA), Kirill Aleshin (RUS) and Maxim Nekrasov (RUS)
Awards Ceremony
Awards Ceremony
Awards Ceremony
Awards Ceremony
Bronze - Arina Ushakova & Maxim Nekrasov (RUS)
Bronze - Arina Ushakova & Maxim Nekrasov (RUS)
Carreira & Ponomarenko with coach Igor Shpilband
Carreira & Ponomarenko with coach Igor Shpilband
Christina Carreira (USA), Anastasia Skoptcova (RUS) and Arina Ushakova (RUS)
Christina Carreira (USA), Anastasia Skoptcova (RUS) and Arina Ushakova (RUS)
Congratulations all around
Congratulations all around
Congratulations all around
Congratulations all around
Congratulations all around
Congratulations all around
Gold - Anastasia Skoptcova & Kirill Aleshin (RUS)
Gold - Anastasia Skoptcova & Kirill Aleshin (RUS)
Selfie Time
Selfie Time
Silver - Christina Carreira & Anthony Ponomarenko (USA)
Silver - Christina Carreira & Anthony Ponomarenko (USA)
Silver - Christina Carreira & Anthony Ponomarenko (USA)
Silver - Christina Carreira & Anthony Ponomarenko (USA)
The Medalists
The Medalists
The medalists
The medalists
The medalists
The medalists
The medalists
The medalists
The medalists
The medalists
The medalists
The medalists