Awards Images

Anastasia Skoptcova & Kirill Aleshin (RUS)
Anastasia Skoptcova & Kirill Aleshin (RUS)
Anastasia Skoptcova (RUS)
Anastasia Skoptcova (RUS)
Christina Carreira (USA)
Christina Carreira (USA)
Sofia Polishchuk & Alexander Vakhnov (RUS)
Sofia Polishchuk & Alexander Vakhnov (RUS)
Junior press conference
Junior press conference
Junior Awards
Junior Awards
Team USA
Team USA
Senior Press Conference (post-short dance)
Senior Press Conference (post-short dance)
Senior Press Conference (post free dance)
Senior Press Conference (post free dance)
Senior Podium
Senior Podium
Senior Awards
Senior Awards
Maia Shibutani & Alex Shibutani (USA)
Maia Shibutani & Alex Shibutani (USA)
Senior Awards
Senior Awards
Senior Awards
Senior Awards
Junior Gold Medalists
Junior Gold Medalists
Senior Gold Medalists
Senior Gold Medalists
Junior & Senior Gold Medalists
Junior & Senior Gold Medalists