Anastasia Khromova & Daryn Zhunussov (KAZ)Anastasia Khromova & Daryn Zhunussov (KAZ)

Photo by Robin Ritoss