Christine Smith & Simon Eisenbauer (AUT)Christine Smith & Simon Eisenbauer (AUT)

Photo by Robin Ritoss