Anna Yanovskaya & Sergey Mozgov (RUS)Anna Yanovskaya & Sergey Mozgov (RUS)

Photo by Robin Ritoss