Kyoko Ina and Sasha CohenKyoko Ina and Sasha Cohen

Photo by Melanie Hoyt