Yannick Ponsero (FRA)Yannick Ponsero (FRA)

Photo by Liz Chastney